TURKSAT KABLONET FIRSATI

Mudanya gen tr - Mudanya nın Yüksekten Uçan Martısı - Son dakika haberleri

Font Boyutu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa Arşiv 2015 Yılı ve Sonrası Haber Arşivi ŞEKER KURUMU VE TAPDK KAPATILDI

ŞEKER KURUMU VE TAPDK KAPATILDI

E-posta

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı15 Temmuz 2017 darbe girişimi sonrasında uygulamaya konulan Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Şeker Kurumu ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kapatıldı.

Şeker Kurumu başka işleme gerek kalmaksızın kapatıldı. Kurumun görev ve sorumlulukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına aktarıldı. Bakanlık, kotaların tespiti, denetim, iç fiyat, arz talep dengesi ve spekülatif etkileri dikkate alarak şeker ticaretine ilişkin kuralları belirleyecek. Öte yandan KHK ile TAPDK da kapatıldı. Kapatılan kurumca yapılan işlemler ilgili idarelerce yeni bir işlem yapılıncaya kadar geçerliliğini koruyacak.

Kurumun görev ve sorumlukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına devredildi. Kapatılan kurumların personelinin kadroları ve kurumlara ait her türlü taşınır, taşıt, malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, kayıt ve dokümanlar, taşınmazlar ve sözleşmeler de söz konusu Bakanlıklara geçti.

ŞEKER KURUMU KAPATILDI

Şeker Kurumu kapatılarak, bu kurumun yapacağı görevler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredildi.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kapatılan Şeker Kurumunda işçi kadrolarında bulunan personelden; a) Grup Başkanı, Başuzman, Şeker Kurumu Uzmanı ve Denetçi olarak görev yapanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarına, b) Şeker Kurumu Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı kadrolarına, c) Hukuk Müşaviri, Uzman ve Şef olarak görev yapanlar aynı unvanlı kadrolara, d) Uzman Yardımcısı olarak görev yapanlar Uzman unvanlı kadrolara, e) Sistem Çözümleyicisi olarak görev yapanlar Çözümleyici unvanlı kadrolara, f) Diğerleri Memur unvanlı kadrolara, başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar.

TAPDK KAPATILDI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu kapatıldı. Kuruun görevleri Tarım Bakanlığına devredildi.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda görev yapmakta olan personelden;

a) Başkan Yardımcısı kadrosunda bulunanlar Bakanlık Müşaviri kadrolarına,

b) Başkanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Başuzman ve Uzman kadrolarında bulunanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı kadrolarına,

c) Müdür kadrosunda bulunanlar Müdür unvanlı kadrolara,

d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri unvanlı kadroda bulunan personel Uzman kadrosuna,

e) Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcısı kadrolarına,

f) Diğerleri mevcut kadrolarıyla aynı unvanlı kadrolara, başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Bu madde uyarınca atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları sözleşme ücreti, ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutarı), her türlü zam ve tazminatları ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları yeni kadrolara ilişkin olarak yapılan ücret, tazminat, aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti ve ek ders ücreti hariç) toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla kendi istekleriyle başka kumrulara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.

 

KAPATILAN ŞEKER KURUMU HAKKINDA KISA BİLGİ

T.C. Şeker Kurumu, 19 Nisan 2001 tarihinde yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ile kurulmuştur. Kamu tüzel kişiliğine sahip olan Kurum, Şeker Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın uygulanmasını sağlamak, uygulamayı denetlemek ve sonuçlandırmak, Kanunda verilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler yapmak ve Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere oluşturulmuştur.

Kurumun merkezi Ankara'dadır.

Kurumun organları, Şeker Kurulu ve hizmet birimleridir.

Şeker Kurulu, Kurumun karar organı niteliğinde olup, Şeker Kanunu kapsamındaki her türlü kararı alır ve uygular.

Kurulun başkanı Kurumun da başkanıdır.

Kurum, Kurul tarafından yönetilir.

Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır.

 

KAPATILAN TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (TAPDK) HAKKINDA KISA BİLGİ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 4733 sayılı Kanun ile 15.04.2008 tarih ve 26848 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4733 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 5752 sayılı Kanun ve diğer Kanunlarla Kuruma verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuştu.

Kurumun resmi web sayfasında şu satırlar yer almaktaydı ;

KURUM MİSYONU: 4733 sayılı Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olarak kurulmuş bulunan TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’nun misyonu; uzun yıllar kamu tekeli altında yönetilmiş olan, ülke ekonomisi ve kamu sağlığı açısından stratejik önemde, duyarlı kamusal alan olarak görülen ve eksik rekabet kurallarının işlediği tütün, tütün mamulleri, alkol ve alkollü içki piyasalarının, önemli sosyal değerlerin korunması suretiyle düzenlenmesi ve denetlenmesi (regülasyonu) fonksiyonunu icra etmektir.

TAPDK’nın piyasa düzenleme ve denetleme fonksiyonu, “iktisadi regülasyon” olarak nitelendirilen piyasaların aksaklıklarını önleme ve piyasa etkinliğini geliştirmeye yönelik faaliyetleri, “sosyal regülasyon” olarak ifade edilen toplumun haklarını korumaya ve refahını artırmaya yönelik faaliyetleri ve “idari regülasyon” şeklinde nitelenen devletin müdahil olduğu işlemlerin ne şekilde gerçekleşeceğine ilişkin kurallar bütününe ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır.

KURUM VİZYONU: 4733 sayılı Kanun ile Kuruma verilen görevler çerçevesinde; güvenli, rekabetçi, ülke ekonomisine azami düzeyde katkıda bulunan, kamu sağlığı ve esenliğinin gözetildiği bir piyasa yapısının oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması temel hedefi ve hakkaniyet, etkinlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde piyasa kurallarının belirlenmesi, piyasanın ihtiyaç duyduğu mekanizmaların kurulması ve işletilmesi, izlenebilir ve kayıtlı bir piyasa yapısı oluşturulması, haksız rekabet oluşturacak fiilleri engelleyerek rekabetçi bir piyasa temini suretiyle piyasa düzenlenme ve denetleme görevini yerine getirmektir. Bu vizyon çerçevesinde ve yasalarla Kuruma yüklenen kamu sosyal sorumluluğu uyarınca; piyasa faaliyetlerinin salt kâr odaklı işlemesine neden olan unsurlar ile alkol ve tütün tüketimini teşvik eden unsurları önleyerek, toplumsal iyilik hali korumak ve geliştirmek suretiyle alkol ve tütün kullanımının neden olduğu yıkıcı sağlık, sosyal, çevresel ve ekonomik zararlarının yaygınlık ve derinliğini azaltmak için ülke çapında sürdürülebilir, kapsamlı ve kanıta dayalı etkili plan ve stratejiler geliştirmek ve uygulamak konusunda yüksek duyarlılık içinde hareket edilmesi esastır.

Son Güncelleme ( Pazar, 24 Aralık 2017 16:52 )  

AYBAR İLETİŞİM VODAFONE MUDANYA

MUDANYA'DA SATILIK DAİRELER KADEMOĞLU İNŞAAT

Bursa Hava durumu

BURSA HAVA DURUMU